Aan de orde is stemming over een motie, ingediend bij het debat over voetbal, te weten:

- de motie-Atsma c.s. over een afzonderlijk afwegingskader en opschorting van besluitvorming (28877, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de LPF en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven