Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij in verband met het schrappen van de tweede generieke korting en het aanbrengen van enkele praktische verbeteringen (28818).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 juni 2003.)

Artikel I, onderdeel A, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van den Brink (stuk nr. 9, I) tot invoeging van een onderdeel Aa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

De onderdelen B t/m N worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Brink (stuk nr. 9, II) is een nieuw onderdeel Na ingevoegd.

Onderdeel O wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Brink (stuk nr. 9, III) is een nieuw onderdeel Oa ingevoegd.

De onderdelen P t/m R worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Brink (stuk nr. 9, IV) zijn twee nieuwe onderdelen S en T toegevoegd.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, de onderdelen A t/m I, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Waalkens (stuk nr. 7, I) tot invoeging van een onderdeel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel J wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IIa en III worden zonder stemming aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van den Brink (stuk nr. 9, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven