Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over SUWI, te weten:

- de motie-Noorman-den Uyl/De Ruiter over verdere uitgaven en verplichtingen voor de toekomstige hoofdvestiging UWV (26448, nr. 74);

- de motie-Noorman-den Uyl over afbouwing van de stimuleringsregeling (26448, nr. 75);

- de motie-De Ruiter/Noorman-den Uyl over een onderzoek naar de juistheid van de informatie met betrekking tot de verbouwings- en inrichtingskosten (26448, nr. 76);

- de motie-Verburg c.s. over prestatiecontracten (26448, nr. 77).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Noorman-den Uyl.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):

Voorzitter. Ik heb zojuist begrepen dat mijn motie op stuk nr. 75 met betrekking tot de regionale platforms voor het arbeidsmarktbeleid iets meer kans maakt als ze volgende week wordt betrokken bij het geagendeerde overleg dienaangaande. Ik houd daarom graag mijn motie aan.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Noorman-den Uyl stel ik voor, haar moties (26448, nrs. 74 en 75) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer De Ruiter stel ik voor, zijn motie (26448, nr. 76) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (26448, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven