Agenda opgesteld 15 november 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 november

14.00 uur

Woensdag 20 november

10.15 uur

Donderdag 21 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 63 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 XII, nr. 59

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over het borgen van de zoetwatervoorziening in het Volkerak-Zoommeer

35 300 XII, nr. 60

– de motie-Remco Dijkstra over het borgen van de belangen van zeevaart en defensie ten aanzien van de Noordzee

35 300 XII, nr. 61

– de motie-Bromet over het opnemen van het project Holwerd aan Zee in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren

35 300 XII, nr. 62

– de motie-Bromet over het afwegen van investeringen in de Randstad tegen de risico's van verhuizing naar hogere gronden

35 300 XII, nr. 63 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts c.s. over pilots in de Achterhoek en Twente in verband met droogte

35 300 XII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Geurts over het inlopen van achterstanden in het onderhoud van het hoofdwatersysteem

35 300 XII, nr. 65

– de motie-Laçin over het zo snel mogelijk vervangen van loden leidingen

35 300 XII, nr. 66

– de motie-Laçin over maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater

35 300 XII, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Laçin over afspraken met buurlanden over beschikbaarheid van zoetwater bij extreme weersomstandigheden

35 300 XII, nr. 68

– de motie-Schonis over een plan van aanpak om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen

35 300 XII, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Schonis over striktere afspraken over de bestedingen vanuit het Waddenfonds

35 300 XII, nr. 70

– de motie-Moorlag over verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen

35 300 XII, nr. 71

– de motie-Moorlag over het versnellen van de investeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

35 300 XII, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Van Esch over het oormerken van het resterende bedrag in het Waddenfonds voor natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstellingen

35 300 XII, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds

35 300 XII, nr. 74

– de motie-Wassenberg/Van Esch over voorkomen dat er afgedankte boorplatforms op zee achterblijven

35 300 XII, nr. 75

– de motie-Van Brenk over een breed draagvlak voor de aanpassing van het belastingstelsel waterschappen

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

27 625, nr. 465

– de motie-Remco Dijkstra over tekorten in de Nederlandse drinkwatervoorziening

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 54 te wijzigen en mw. Van Eijs haar motie op stuk nr. 65. Dhr. Krol wenst zijn aangehouden motie op stuk nr. 73 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens in stemming te brengen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 VII, nr. 50

– de motie-Edgar Mulder/Kops over intrekken van tijdelijke asielvergunningen van statushouders

35 300 VII, nr. 51

– de motie-Edgar Mulder/Kops over terugdraaien van de afschaffing van de gasaansluitplicht

35 300 VII, nr. 52

– de motie-Edgar Mulder/Kops over verlagen van de huren in de corporatiesector

35 300 VII, nr. 53

– de motie-Koerhuis/Ronnes over actief informeren over de mogelijkheden van starters op de woningmarkt

35 300 VII, nr. 54 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis/Ronnes over terugbrengen van de lange wachtlijst voor een sociale huurwoning

35 300 VII, nr. 55

– de motie-Koerhuis/Van Eijs over mindere tevredenheid over de buitenruimte

35 300 VII, nr. 56

– de motie-Smeulders over een impuls voor starters- en studentenwoningen

35 300 VII, nr. 57

– de motie-Smeulders over invoeren van een noodknop middenhuur

35 300 VII, nr. 58

– de motie-Ronnes/Koerhuis over een landelijke monitor seniorenhuisvesting

35 300 VII, nr. 59

– de motie-Beckerman over 750 miljoen voor het verduurzamen van huurwoningen

35 300 VII, nr. 60

– de motie-Beckerman over bevriezen van de huurprijzen in de sociale huursector

35 300 VII, nr. 61

– de motie-Beckerman over een volkshuisvestingsplan en een volkshuisvestingsfonds

35 300 VII, nr. 62

– de motie-Beckerman/Leijten over woningcorporaties vrijstellen van vennootschapsbelasting

35 300 VII, nr. 63

– de motie-Beckerman over 700 miljoen van de subsidie voor biomassa gebruiken voor zonnepanelen

35 300 VII, nr. 64

– de motie-Van Eijs/Ronnes over experimenten met bestemmingscategorie sociale koop

35 300 VII, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Eijs/Dik-Faber over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw

35 300 VII, nr. 66

– de motie-Nijboer over maximeren van de jaarlijkse prijsstijging in de vrije huursector

35 300 VII, nr. 67

– de motie-Nijboer/Van Eijs over een aanvalsplan om alle loden leidingen te vervangen

35 300 VII, nr. 68

– de motie-Dik-Faber/Ronnes over een huisvestingsstrategie toegespitst op daklozen

35 300 VII, nr. 69

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab

35 300 VII, nr. 70

– de motie-Dik-Faber c.s. over een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden

35 300 VII, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Krol over permanente zelfbewoning van recreatiewoningen

35 300 VII, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Krol over een eenmalige financieringsimpuls voor woon-zorgcomplexen

35 300 VII, nr. 73 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over de bouw van minihuizen op eigen terrein voor de verhuur

35 300 VII, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Krol over een verhuispremie voor vertrek naar een krimpgebied

35 300 VII, nr. 75 (aangehouden)

– de motie-Krol over een verhuispremie voor vertrek uit een sociale huurwoning

35 300 VII, nr. 76

– de motie-Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Effecten van het ECB-beleid

21 501-07, nr. 1633 (aangehouden)

– de motie-Alkaya c.s. over negatieve spaarrentes wettelijk onmogelijk maken

21 501-07, nr. 1634

– de motie-Omtzigt/Bruins over een verdragswijziging ten aanzien van de ECB

21 501-07, nr. 1635

– de motie-Omtzigt c.s. over onderzoek naar de risico's van de lage rente

21 501-07, nr. 1636

– de motie-Bruins c.s. over de evaluatie door de ECB van het gevoerde monetaire beleid

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

35 334, nr. 5

– de motie-Futselaar over niet tornen aan de Nederlandse Natura 2000-gebieden

35 334, nr. 6

– de motie-Futselaar over een warme sanering van de intensieve melkveehouderij en de pluimveehouderijen

35 334, nr. 7

– de motie-Futselaar over stikstofruimte gebruiken voor natuurbehoud, volkshuisvesting en vitale infrastructuur

35 334, nr. 8

– de motie-Moorlag over een aanvullende agenda Vitaal Platteland

35 334, nr. 9

– de motie-Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

35 334, nr. 10

– de motie-Bisschop over heroverwegen van de aanscherpingen voor de landbouw

35 334, nr. 11

– de motie-Bisschop over bij berekening van de depositie rekening houden met de afstand

35 334, nr. 12

– de motie-Ouwehand over beëindiging van de import van kalfjes

35 334, nr. 13

– de motie-Ouwehand over effecten van de bouw van nieuwe biomassacentrales

35 334, nr. 14

– de motie-Van Haga over vermindering van het aantal Natura 2000-gebieden

35 334, nr. 15

– de motie-Van Haga over een impactanalyse van iedere substantiële wijziging van het beleid

35 334, nr. 16

– de motie-Van Haga over de snelheidsbeperkende maatregel niet van toepassing laten zijn op waterstof- en elektrische auto's

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijk middenveld

De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr. 92 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 952, nr. 88

– de motie-Diks over streven naar eigenaarschap van lokale maatschappelijke organisaties

34 952, nr. 89

– de motie-Alkaya over bescherming van het maatschappelijk middenveld tegen geweld

34 952, nr. 90

– de motie-Alkaya/Van den Hul over beoordeling van de kwaliteit van voorstellen

34 952, nr. 91

– de motie-Voordewind c.s. over meer ruimte binnen de Power of Voices Partnerschappen

34 952, nr. 92 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hul c.s. over toegang van maatschappelijke organisaties tot het programma Power of Voices

34 952, nr. 93

– de motie-Van den Hul over de inzet op vrouwenrechten en gendergelijkheid niet geografisch beperken

34 952, nr. 94

– de motie-Van den Hul over subsidieaanvragen door relatief kleine vrouwenorganisaties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

35 300 V, nr. 15

– de motie-De Roon over geen aanvullende voorwaarden stellen aan de Iraakse overheid voor berechting van IS-strijders

35 300 V, nr. 16

– de motie-De Roon over geen zitting nemen in de nep-Mensenrechtenraad

35 300 V, nr. 17

– de motie-De Roon over niet langer inzetten op de tweestatenoplossing

35 300 V, nr. 18

– de motie-De Roon over erkennen dat de Golanhoogten onderdeel uitmaken van Israël

35 300 V, nr. 19

– de motie-De Roon/Wilders over de Nederlandse ambassade naar Tel Aviv verhuizen

35 300 V, nr. 20

– de motie-Van Ojik/Ploumen over intensivering van ondersteuning van vreedzame protestbewegingen

35 300 V, nr. 21

– de motie-Van Ojik/Ploumen over herijking van het buitenlands beleid

35 300 V, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Van Helvert over berechting van Nederlandse Syriëgangers door de lokale Koerdische autoriteiten

35 300 V, nr. 23

– de motie-Van Helvert/Voordewind over als terroristische organisatie kwalificeren van Ahrar al-Sham

35 300 V, nr. 24

– de motie-Van Helvert over inspanningen voor het Midden-Oosten Vredesproces

35 300 V, nr. 25

– de motie-Karabulut over onderzoek naar alternatieven voor de NAVO

35 300 V, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Karabulut over een gesprek met de Syrian Democratic Council over vrede in Syrië

35 300 V, nr. 27

– de motie-Karabulut c.s. over pleiten voor een andere locatie dan Saudi-Arabië voor de G20

35 300 V, nr. 28

– de motie-Karabulut over uitspreken van verontwaardiging over Israëlisch geweld tegen demonstranten in Gaza

35 300 V, nr. 29

– de motie-Karabulut over schadevergoeding voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerde Indonesiërs

35 300 V, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma over opwaarderen van bestaande ambassadekantoren tot volwaardige ambassades

35 300 V, nr. 31

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling

35 300 V, nr. 32

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het opstellen van een nationale Magnitsky-wet

35 300 V, nr. 33

– de motie-Sjoerdsma c.s. over persvrijheid, lhbti-rechten en bescherming van religieuze minderheden als speerpunt in de VN-Mensenrechtenraad

35 300 V, nr. 34

– de motie-Ploumen/Van Ojik over gecoördineerde bescherming van universele mensenrechten

35 300 V, nr. 35

– de motie-Ploumen/Van Ojik over versterking en verbetering van de VN-Mensenrechtenraad

35 300 V, nr. 36

– de motie-Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden

35 300 V, nr. 37

– de motie-Voordewind/Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

35 300 V, nr. 38

– de motie-Van der Staaij over zich inspannen voor intrekking van de etiketteringsrichtlijn

35 300 V, nr. 39

– de motie-Van der Staaij/Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen

10. VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Telecomraad 2-3 december (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Jaarwisseling (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 300 XIII

16. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

35 300 VI

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

35 300 IIA

18. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

35 275

19. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

35 246

20. Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

Langetermijnagenda

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

– VAO Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali (AO d.d. 03/10)

35 234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen))

35 235 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 236 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 237 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 143 (Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216))

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen (3 december)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

– VAO Techniekpact (AO d.d. 04/10)

– VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)

– VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

– VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

– VAO Iran (AO d.d. 03/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

– VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09

– VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

– VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

– VSO Bloedvoorziening (29 447, nr. 52)

– VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29 689, nr. 1029)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

– VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

– VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

– VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

– VSO Reactie op het rapport «Op de bres tegen hittestress» van de Dierenbescherming (28 286, nr. 1059)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

– VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

– VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

– VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35 000 XIII, nr. 84)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)

– VAO IGJ (AO d.d. 13/11)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

35 063 (voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

35 268 (Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar)

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 245 (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) + 35 238 (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) + 35 179 (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

34 972 (Wet digitale overheid)

35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))

10, 11 en 12 december (week 50)

– Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 282 (Wet taal en toegankelijkheid)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 083 (Plantgezondheidswet))

17, 18 en 19 december (week 51)

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

– Kerstreces 2019

14, 15 en 16 januari (week 3)

35 248 (Wet Loodsplicht nieuwe stijl)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

21, 22 en 23 januari (week 4)

35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel))

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

28, 29 en 30 januari (week 5)

35 079 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming, Staatssecretaris van VWS)

5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

6. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

7. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

8. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

9. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

10. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

12. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

15. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

16. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

21. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

22. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

23. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

25. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

26. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

27. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

28. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

30. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

36. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

37. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

38. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

41. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

43. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

44. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

45. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

50. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

52. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

53. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

54. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

58. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

60. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

62. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

63. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

64. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

67. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

69. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

73. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

74. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

75. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

76. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

79. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

82. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

84. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

85. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

86. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

87. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

88. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

89. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

90. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

91. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

92. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

93. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

94. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

95. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

96. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

97. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

98. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

99. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

100. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

101. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

102. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

103. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

104. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

105. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

106. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

107. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

108. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

109. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

110. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

111. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

112. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

113. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

114. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 (Minister EZK)

115. Debat over het bericht dat de Minister-President geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak (Marijnissen) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

20. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

24. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

45. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Minister M&W, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

61. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Sazias) (Minister VWS)

62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

69. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2-uitstoot dan wordt opgegeven (Van der Lee) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

72. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

73. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

74. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

75. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

76. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 18 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 18 november van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 25 november van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 25 november van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 2 december van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie» (Kamerstuk 35 134)

Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Curriculum.nu

Recesperiodes

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 15 november)

VVD:

175

minuten

PVV:

131

minuten

CDA:

107

minuten

D66:

110

minuten

GroenLinks:

92

minuten

SP:

85

minuten

PvdA:

74

minuten

ChristenUnie:

51

minuten

Partij voor de Dieren:

30

minuten

50PLUS:

58

minuten

SGP:

41

minuten

DENK:

65

minuten

Forum voor Democratie:

62

minuten

Lid Van Kooten-Arissen:

30

minuten

Lid Van Haga:

55

minuten

Naar boven