Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 59

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer een van de maatregelen binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren is;

overwegende dat het verzilten van het Volkerak-Zoommeer verstrekkende gevolgen heeft voor de landbouw, de visserij en de bestaande functie van het Volkerak-Zoommeer;

overwegende dat zoetwater van groot belang is voor onze drinkwatervoorziening en voor onder anderen agrariërs om hun land te beregenen bij steeds vaker voorkomende droogteperiodes;

verzoekt de regering, om bij de besluitvorming over het Volkerak-Zoommeer op korte en lange termijn met prioriteit de zoetwatervoorziening te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Geurts

Schonis

Van Brenk