Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 71

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 71 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de hoogwaterbescherming en verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater omvangrijke investeringen vergt;

overwegende dat zowel de staat van de overheidsfinanciën als de kapitaalmarkt uitermate gunstig zijn en de kans bieden op doelmatige wijze overheidsinvesteringen te doen;

verzoekt de regering, tezamen met de medeoverheden de investeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag