Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 56

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet bij Prinsjesdag een bedrag van 1 miljard euro heeft vrijgemaakt voor een woningbouwimpuls;

overwegende dat er grote tekorten zijn aan starters- en studentenwoningen;

verzoekt de regering, om 250 miljoen van de 1 miljard euro te reserveren ten behoeve van een impuls voor starters- en studentenwoningen, en de Kamer over de concrete invulling hiervan nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders