Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 68

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID SCHONIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waterkwaliteit in Nederland nog niet voldoet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 behaald moeten zijn;

overwegende dat de doelen alleen bereikt kunnen worden wanneer de waterplannen van alle betrokken overheden goed op elkaar zijn afgestemd;

overwegende dat het noodzakelijk is om hierop goede regie te voeren;

verzoekt de regering, om voor het voeren van een goede regie op het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water in 2027 een plan van aanpak op te stellen en dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis