Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 65

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bouwsector een van de minst innoverende sectoren is;

constaterende dat er een ambitieus plan vanuit alle gelederen van de bouwsector, de Bouwagenda, ligt, dat moet leiden tot een innovatieve, duurzame en circulaire bouw;

overwegende dat de huidige stikstofproblematiek en de duurzaamheidsambities vragen om een inperking van de uitstoot van stikstofoxides en CO2 in de bouwsector, ook op korte termijn;

verzoekt de regering, om met de sector samen te kijken hoe het proces van digitalisering van de bouw versneld kan worden, bijvoorbeeld via de Bouwagenda, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs