Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 66

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het komend jaar de plannen worden gemaakt voor de laatste zes jaar van de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat er nog een flinke inspanning nodig is om de doelen te halen;

van mening dat de aanpak van bedreigingen als chemische stoffen, medicijnresten, microplastics en de invloed van klimaatverandering hierbij van essentieel belang is;

verzoekt de regering, in de plannen voor de Kaderrichtlijn Water concrete maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin