Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 75

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een tekort is aan sociale huurwoningen;

overwegende dat er scheefwoners zijn;

overwegende dat de huidige remigratieregeling afloopt op 1-1-2025;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een tijdelijke regeling voor een verhuispremie voor iedereen die een sociale huurwoning verlaat en geen andere sociale huurwoning betrekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol