Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 61

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een wooncrisis heerst;

verzoekt de regering om een volkshuisvestingsplan op te stellen om snel meer betaalbare woningen te bouwen;

verzoekt de regering voorts, om een volkshuisvestingsfonds in te richten zodat woningcorporaties meer kunnen investeren in bouwen en renoveren door de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen en dit te dekken door 0,7 procentpunt meer winstbelasting te heffen bij multinationals,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman