Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 71

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er woningnood is;

overwegende dat eigenaren van een recreatiewoning de wens kunnen hebben om hun woning permanent te bewonen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar nut en noodzaak van permanente zelfbewoning van recreatiewoningen en welke nadere voorwaarden daaraan gesteld zouden moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol