Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 64

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor starters en alleenstaanden onvoldoende betaalbaar aanbod van koopwoningen beschikbaar is;

constaterende dat in de Omgevingswet vanaf 2021 de bestemmingscategorie sociale koop is opgenomen, die mogelijkheden voor goedkope koopwoningen biedt;

overwegende dat het van belang is dat er voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet al gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om betaalbare koopwoningen te realiseren;

verzoekt de regering om met gemeenten en provincies in gesprek te treden om experimenten met bestemmingscategorie sociale koop in de Crisis- en herstelwet te stimuleren;

verzoekt de regering tevens te bezien hoe belemmeringen die gemeenten en provincies in de uitvoering van deze experimenten ondervinden weggenomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Ronnes