Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 68

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is;

overwegende dat het ontbreken van een betaalbare woning een belangrijke en in bepaalde gevallen zelfs de enige reden is voor dakloosheid;

overwegende dat dit betekent dat naast het Ministerie van VWS ook het Ministerie van BZK aan zet is om oplossingen te bieden voor de problematiek van daklozen;

verzoekt de regering, een huisvestingsstrategie toegespitst op daklozen te ontwikkelen en daarbij in ieder geval gemeenten, maatschappelijke organisaties zoals Federatie Opvang en Leger des Heils en woningcorporaties te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Ronnes