Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 72

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er woningnood is;

overwegende dat er tienduizenden ouderen zijn die zelfstandig wonen, maar gezien hun zorgvraag liever een woning betrekken waar zorg geleverd wordt;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een eenmalige financieringsimpuls voor woon-zorgcomplexen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol