Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 67

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN VAN EIJS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nog steeds 200.000 woningen loden leidingen hebben, met grote gevaren voor de gezondheid van met name kleine kinderen tot gevolg;

verzoekt de regering een aanvalsplan op te stellen om alle loden leidingen te laten vervangen, en de Kamer daar nog dit jaar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Van Eijs