Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 70

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden een speciale aanpak vragen;

verzoekt de regering inzicht te geven in de resultaten van de eerdere sloopregeling;

verzoekt de regering tevens, in overleg te treden met gemeenten en woningcorporaties over het vormgeven van een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden;

verzoekt de regering voorts, de Kamer over de uitkomsten van beide onderdelen voor (datum) te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Ronnes

Koerhuis