Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 76

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel gemeenten te maken hebben met de aanwezigheid van grote aantallen arbeidsmigranten;

overwegende dat dit vaak zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt en dat dit lokaal kan zorgen voor volkshuisvestelijke problemen;

overwegende dat een aantal gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten goed geregeld heeft en goede ervaringen op dit gebied heeft, maar dat er ook veel gemeenten zijn die moeite hebben om de huisvesting van arbeidsmigranten goed vorm te geven, met soms schrijnende situaties als gevolg;

overwegende dat het gewenst is dat «goede ervaringen» met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten tussen gemeenten gedeeld worden;

verzoekt de regering te stimuleren dat tussen betrokken gemeenten kennisdeling op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten bevorderd wordt;

verzoekt de regering tevens, gezien de soms schrijnende omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen, na te gaan welke instrumenten het UWV, de Belastingdienst, de politie en gemeenten nodig hebben om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen, en daarover de Kamer voor 1 maart 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop