21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 462 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse visserij zich kenmerkt door de gemengde visserij;

overwegende, dat het principiële uitgangspunt dient te zijn dat de visserij voedsel produceert zonder verspilling en dat bijvangsten dus ongewenst zijn;

overwegende, dat het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid juist bijvangsten in de hand werkt;

overwegende, dat de visserijsector via de Discards Denktank samen met ngo's en overheid zoekt naar de noodzakelijke vermindering van bijvangsten;

verzoekt de regering in samenspraak met de visserijsector de vermindering van bijvangsten bij de onderhandelingen gemeenschappelijk visserijbeleid te bepleiten door:

  • 1. te streven naar quota die beter aansluiten op de gemengde visserij;

  • 2. innovaties en onderzoek naar technische aanpassingen blijvend te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Slob

Houwers

Dijkgraaf

Naar boven