Agenda opgesteld 23 september 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 september

14.00 uur

Woensdag 28 september

10.15 uur

Donderdag 29 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 452

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

31 452 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel A

* – gewijzigd amendement Van Gerven (16) (invoegen onderdeel B)

– onderdelen C t/m N

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

31 452, nr. 13

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar een centrale regeling

31 452, nr. 14

– de motie-Van Gerven over een ministeriële regeling

31 452, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over uitbreiding van de capaciteit van de inspectie

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 264

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

32 264 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdelen A t/m Ba

* – nader gewijzigd amendement Bouwmeester c.s. (21)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m CC

– amendement Van der Staaij C.S. (11)

– onderdeel DD

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen

De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 264, nr. 12

– de motie-Van Gent c.s. over een door kansspelaanbieders te financieren fonds

32 264, nr. 13

– de motie-Van Gent c.s. over permanente waarschuwingen

32 264, nr. 14

– de motie-Kooiman c.s. over malafide en illegale gokwebsites

32 264, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman c.s. over het tegengaan van gokverslaving

32 264, nr. 16

– de motie-Schouten c.s. over het aantal kansspelverslaafden en risicospelers

32 264, nr. 17

– de motie-Van Toorenburg c.s. over de vergunningvoorwaarde dat de aanbieder ook landbased is

32 264, nr. 18

– de motie-De Liefde c.s. over misleidende reclame-uitingen

32 264, nr. 19

– de motie-Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

31 923

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

31 923 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

* – gewijzigd amendement Van Gerven (21) (invoegen artikel 01)

* – nader gewijzigd amendement Van Gerven (20) (invoegen artikel 01)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

De Voorzitter: dhr. van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 17 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 923, nr. 16

– de motie-Thieme/Van Dekken over koloniehuisvesting

31 923, nr. 17 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren

31 923, nr. 18

– de motie-Van Dekken c.s. over een verbod op legbatterijen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

31 832

Wijziging van onder andere de Algemene wet gelijke behandeling i.v.m. aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 193

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

32 193 (bijgewerkt t/m amendement nr. 30)

– Artikel I, aanhef

– onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Dijkgraaf/Biskop (26)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Elias (29,I) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdeel D

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf (28,I)

N.B.I: Indien het amendement Elias op stuk nummer 29 en het amendement gewijzigd Dijsselbloem/Dijkgraaf op stuk nummer 28 beiden worden aangenomen, komt het tweede lid van artikel 11 te luiden:

2. De inspectie verricht het onderzoek aan de hand van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften en, indien het betreft een instelling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs, aan de hand van de volgende aspecten van kwaliteit, te weten:

a. leerresultaten,

b voortgang in de ontwikkeling van leerlingen,

c. het gevoerde personeelsbeleid, voor zover daar op grond van artikel 6a, eerste en tweede lid, aanleiding toe bestaat.

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (15,I)

N.B.II: Indien het gewijzigd amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf op stuk nummer 28 en het amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem op stuk nummer 15 beiden worden aangenomen, komt artikel 11, derde lid, onderdeel h, te luiden:

h. voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijspersoneel:

1°. de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid,

2°. het personeelsbeleid, voor zover het betreft de duurzame borging van de

kwaliteit van het onderwijspersoneel.

– amendement Elias (29,II en III)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf (28,II)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf (28,III)

– onderdeel H

– amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf (10) (invoegen onderdeel H0a)

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (18,I) (invoegen onderdeel H0a)

– amendement Dijsselbloem (11)

– onderdeel Ha

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Dijkgraaf (28,IV)

– onderdeel J

– onderdelen Ja t/m L

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (18,II)

– onderdeel M

– onderdelen N en O

– Artikel I

– Artikel II, aanhef

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (15,II) (invoegen onderdeel aA)

– amendement Dijkgraaf (16,I) (invoegen onderdeel aA)

– nader gewijzigd amendement Biskop/Dijkgraaf (30,I) (invoegen onderdelen aA en bA)

– onderdeel A

– amendement Dijkgraaf (16,II) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B en C

– amendement Dijkgraaf (16,III) (invoegen onderdeel D)

– Artikel II

– Artikel III, aanhef

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (15,III) (invoegen onderdeel aA)

– nader gewijzigd amendement Biskop/Dijkgraaf (30,II) (invoegen onderdelen aA en bA)

– onderdelen A t/m C

– Artikel III

– Artikel IIIA, aanhef

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (15,IV) (invoegen onderdeel aA)

– amendement Dijkgraaf (16,IV) (invoegen onderdeel aA)

– onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Biskop/Dijkgraaf (30,III) (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– onderdeel B

– amendement Dijkgraaf (16,V) (invoegen onderdelen C en D)

– Artikel IIIA

– amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (15,V)

– Artikel IV

– Artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht

32 193, nr. 20 (ingetrokken)

– de motie-Biskop/Dijkgraaf over de regeling voor de ouderbijdrage

32 193, nr. 21

– de motie-Smits over een wetenschappelijk onderbouwd onderwijstoezicht

32 193, nr. 22

– de motie-Smits over leerlinggewichten

32 193, nr. 23

– de motie-Dijkgraaf/Dijsselbloem over de beoordeling van leerresultaten

32 193, nr. 24

– de motie-Klaver/Van der Ham over toetsresultaten op het gebied van taal en rekenen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 389

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

32 389 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

De Voorzitter: dhr. Heijnen wenst zijn amendement op nr. 13 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1.1 t/m 10.2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 581

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011)

32 581 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A0 t/m R

– amendement van Beek (9,I)

– onderdeel S

– onderdelen T en U

– amendement van Beek (9,II) (invoegen onderdeel Ua)

– onderdelen V en W

– artikel I

– artikelen II t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 848, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(2011) 425

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

32 372, nr. 60

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op vergassing van ganzen

16. Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie.

17. Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie.

18. – VAO Reactie op de rol van de Arbeidsinspectie in de context van het arbostelsel in Nederland n.a.v. de uitzending van Zembla (AO d.d. 29/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie.

32 798

19. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

32 788

20. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico

33 011

21. Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart

22. Gezamenlijke behandeling van:

32 576

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

32 612

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)

32 777

23. Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

32 154

24. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

32 431

25. Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

32 701

26. Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

31 997

27. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

32 513, nrs. 61 t/m 68

28. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

32 694

29. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting)

32 376

30. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

32 426

31. Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (WGO 26 september)

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (incl. hfdst. IXA en IXB) (5/6 okt)

– VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 6/9)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 8/9)

– VAO Reclassering (AO d.d. 8/9)

– VAO Straattoezicht en handhaving openbare ruimte (AO d.d. 8/9)

– VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 14/9)

– VAO Evaluatie missies (AO d.d. 15/9)

– VAO ADL-assistentie in ADL-clusters vanaf 1 januari 2010 (AO d.d. 14/9)

– VAO Financiën in het Primair Onderwijs (AO d.d. 15/9)

– VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/9)

– VAO Vormgeving van het risicovereveningssysteem 2012 (AO d.d. 15/9)

– VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen (32 500 XVI, nr. 155 )

– VSO Voorhang Besluit bodemenergiesystemen (29 383, nr. 154 en 29 383, nr. 173)

32 770 (Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 713 (Wijz. van onder andere de Leerplichtwet 1969 i.v.m. onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

31 549 (Wijz. Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen) + 32 420 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 815 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

– Debat over Diginotar en problemen met overheidssites (Gesthuizen)

11, 12 en 13 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken en begroting van de Koning (I + III) (11 + 13 okt)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

– Debat over de agenda van de Europese Top (12 okt)

32 810 (Fiscale verzamelwet 2011)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

– 32 586 (Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie))

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

32 640 (Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)

30 922 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 700 (Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat))

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

herfstreces: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober (week 42)

25, 26 en 27 oktober (week 43)

– Plenaire afronding, inclusief stemmingen: FM-pakket wetsvoorstellen

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

32 414 (Initiatief-Eijsink; Veteranenwet)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

32 412 (Initiatief-Van der Ham/Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (voortzetting)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (inclusief het onderdeel Volkshuisvesting en het onderdeel Immigratie en Asiel)

– Begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Staten-Generaal (IIA + IIB)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (na ontvangst van een kabinetsstandpunt, na een te houden hoorzitting, debat na het zomerreces) (Van der Ham)

– Debat over het privébezoek van Koningin Beatrix aan Oman (Van Gent)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (Van Bemmel)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (op verzoek van de aanvrager na het zomerreces, na een nog te houden hoorzitting)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

*Debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (Dijsselbloem) (na ontvangst van een brief)

*Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman)

– Dertigledendebat over de vernietiging van de vergunning voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven door de Raad van State en de beslissing van de provincie Groningen om de bouw toch voort te zetten (Ouwehand)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt)

*Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) (na ontvangst van een wetsvoorstel over de nationale politie)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 26 september 2011 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs

Recesperiodes

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Spreektijden begrotingsbehandeling (inclusief de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVDPvdAPVVCDA

360350310300

minutenminutenminutenminuten

SP

240

minuten

D66

200

minuten

GroenLinks

200

minuten

ChristenUnie

160

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

120

minuten

Naar boven