32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de leerlinggewichten niet alleen worden gebruikt als middel voor financiering van het basisonderwijs, maar ook worden gebruikt bij de beoordeling van basisscholen door de onderwijsinspectie;

constaterende, dat het overgrote deel van de leerlingen geen extra gewicht krijgt toebedeeld;

van mening, dat het leerlinggewicht door zijn grofmazigheid nu niet goed geschikt is als instrument om scholen met elkaar te vergelijken;

verzoekt de regering te verkennen op welke manier de leerlinggewichten kunnen worden aangepast, zodat deze een reële vergelijking van scholen mogelijk maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits

Naar boven