32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DIJKGRAAF EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de betrouwbaarheid van inspectieoordelen voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van scholen van wezenlijk belang is;

overwegende, dat de minister ter onderbouwing van de methodiek van de inspectie ten aanzien van de beoordeling van leerresultaten verwezen heeft naar de publicatie Het oog der natie: scholen op rapport;

constaterende, dat deze publicatie factoren noemt die nodig zijn voor een betrouwbaar inspectieoordeel over leerresultaten (zoals een factor voor gezinskenmerken, een meerniveauanalyse en toegevoegde waarde);

verzoekt de regering te bezien of herziening van de methodiek van de inspectie ten aanzien van de beoordeling van leerresultaten in het licht van deze factoren noodzakelijk is en de Kamer over de mogelijkheden te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dijsselbloem

Naar boven