32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gewijzigde Besluit beheer en schadebestrijding dieren grootschalige CO2-vergassing van ganzen mogelijk maakt;

overwegende, dat het Besluit doden van dieren voorschrijft dat dodingshandelingen onmiddellijk moeten leiden tot de dood van een dier;

overwegende, dat de Vogelrichtlijn het gebruik van middelen, installaties en methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van vogels verbiedt en het doden alleen toestaat wanneer het proportioneel is en beperkt is in ruimte, plaats en tijd;

overwegende, dat het vangen en vergassen van wilde ganzen, in strijd met deze regels gepaard zal gaan met veel stress en een langdurige, pijnlijke doodsstrijd waarbij de dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen terwijl zij pas na 1 minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel 2 tot 3 minuten aanhoudt;

verzoekt de regering, het verbod op vergassing van ganzen te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven