32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN VAN DER HAM

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het toezicht van de onderwijsinspectie op het basisonderwijs voor een groot deel is gericht op de leerresultaten op het gebied van taal en rekenen;

overwegende, dat het belang van goede toetsresultaten op het gebied van taal en rekenen wordt benadrukt in het regeringsbeleid;

overwegende, dat voorkomen moet worden dat met deze nadruk de overige taken van het basisonderwijs in het gedrang komen;

verzoekt de regering om steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren of overige taken en vakken voldoende aandacht behouden;

verzoekt de regering dit onderzoek uit te voeren op scholen waar de leerresultaten onvoldoende zijn of dreigen te worden en op scholen waarover signalen binnenkomen dat de nadruk eenzijdig op taal en rekenen ligt;

verzoekt de regering om de Kamer op de hoogte te brengen van de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Van der Ham

Naar boven