32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige regeling van de ouderbijdrage tot onnodige bureaucratie en kosten voor scholen leidt;

verzoekt de regering op zo kort mogelijke termijn met een voorstel te komen om de regeling omtrent de ouderbijdrage zo vorm te geven dat de bureaucratie voor scholen fors afneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop

Dijkgraaf

Naar boven