Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 57

57 Stemming motie Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP)

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP),

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk/Klaver over de verenigbaarheid van ISDS met EU-verdragen (21501-02, nr. 1540).

(Zie vergadering van 12 november 2015.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk/Klaver (21501-02, nr. 1540) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens niet verenigbaar is met de EU-verdragen, omdat het mogelijk de autonomie van het Europese rechtssysteem aantast;

overwegende dat de door het Hof gebruikte argumentatie mogelijk ook toepasbaar is op het systeem van investeerder-staatarbitrage (ISDS) of het internationaal investeringshof (ICS), waarbinnen arbiters zich over het EU-recht uitspreken;

constaterende dat lidstaten de mogelijkheid hebben om advies in te winnen bij het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van voorgenomen overeenkomsten, zoals het handelsakkoord tussen de EU en Singapore, maar ook CETA en TTIP, met de EU-verdragen;

verzoekt de regering, bij het Europees Hof van Justitie advies in te winnen over de verenigbaarheid van ISDS in het verdrag tussen de EU en Singapore en over de verenigbaarheid van ICS in het verdrag tussen de EU en Vietnam, met de EU-verdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1564, was nr. 1540 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Klaver (21501-02, nr. 1564, was nr. 1540).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.