Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 15

15 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de volgende aangehouden moties:

  • -de motie-Sjoerdsma (32824, nr. 109);

  • -de motie-Bashir (30136, nr. 45);

  • -de motie-Van Gerven (34300-XVI, nr. 36);

  • -de motie-Siderius/Bergkamp (29689, nr. 673);

  • -de motie-Van Weyenberg (34300-XV, nr. 52);

  • -de motie-Tellegen (28684, nr. 451);

  • -de motie-Azmani/Kuiken (19637, nr. 2096);

  • -de motie-Jasper van Dijk/Klaver (21501-02, nr. 1540).

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren:

2015Z24650; 22112-2035; 22112-2034; 33835-16; 33835-15; 26991-472; 2015Z05182; 32615-20; 2014Z22605; 26991-450; 33835-17; 28286-771; 33835-18;26991-411; 2014Z09881; 33835-10; 33835-11; 26991-437; 26991-462; 26991-471; 26991-430; 26991-475; 33835-13; 26991-433; 26991-421; 2014Z08436; 28286-798; 26991-473; 33835-12; 2015Z23839; 33835-7; 25268-89; 24095-393; 21501-33-570; 21501-33-548; 28625-231; 22112-2018; 21501-32-889; 27428-318;21501-32-888; 2015Z23692;34300-XVI-148; 29214-72; 32402-70; 33578-20; 29398-484; 33990-25; 20454-117; 20454-116; 20454-115; 20454-113; 20454-114; 20454-112; 31765-172; 33654-18; 29689-640; 29248-289; 32620-160; 32620-161; 31765-153; 29689-625; 29689-634; 33654-15;25657-219; 25657-225; 25657-226; 25657-224; 25657-227; 25657-221; 25657-222; 25657-223; 25657-218; 25657-216; 2015Z22920; 2015Z22368; 31288-345; 33519-52; 31288-384; 31288-408; 31288-397; 31288-391; 2014Z22063; 24724-136; 2014Z23803; 31288-439; 31288-440; 31288-441; 31288-473; 21501-34-251; 30012-55; 31288-487; 29388-23; 31288-493; 31288-481; 21501-08-593; 21501-08-594; 31936-320; 29984-639; 32627-21; 33165-6; 34300-VII-52; 34300-B-12; 34300-B-13; 34300-XVIII-44; 34300-VII-9; 34000-XVIII-27; 34000-XVIII-26; 34000-VII-55; 28684-455; 33829-13; 32752-44; 31142-52; 31142-51; 31142-50; 2015Z22083; 25764-93; 17050-523; 27859-83; 27859-81; 25764-92; 27859-79; 25764-90; 25764-89; 25764-87; 32802-20; 32802-18; 32802-17; 2015Z13772; 32802-16;32802-13;34300-VII-14; 34000-VII-56; 34300-VII-4; 34000-VII-45; 34000-VII-43; 32389-17; 4000-VII-35; 29538-173; 21501-20-1065; 21501-20-1066; 33495-83; 33495-85; 22054-266; 32852-30; 29754-323; 32706-69; 32706-70; 34300-X-65; 34293-6; 4293-3; 32735-148; 2015Z23731; 2015Z23736; 34300-V-45; 2015Z23337; 29651-6; 34300-X-66; 32623-156; 2015Z20367; 23987-154; 34300-XVII-6; 29754-325; 29754-326; 21501-31-389; 2015Z22559; 34227-13; 32156-69; 34293-5; 34300-XVIII-45; 32847-207; 21501-02-1559; 21501-02-1556; 34166-22; 34200-XV-15; 2015Z24119; 2015Z21064; 2014Z10116; 25657-220.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van vandaag:

  • -het VAO Energie, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 16 december, met als eerste spreker het lid Van Tongeren van GroenLinks;

  • -het VSO over de reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop (34196, nr. 19), met als eerste spreker het lid Omtzigt van het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Raak namens de SP-fractie.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. "Werelden van verschil", zo heet het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat de segregatie in ons land steeds meer toeneemt, de tegenstellingen in onze samenleving steeds verder toenemen en ook steeds meer groepen jongeren er niet meer in slagen om hun plek te vinden in onze maatschappij. Daarover willen wij graag een debat met de minister van Sociale Zalen en Werkgelegenheid. Voorafgaand aan dat debat willen wij graag een brief met de reactie van de minister van Sociale Zalen en Werkgelegenheid.

De heer De Graaf (PVV):

De reactie van de minister hebben we gisteren al gehad. Geen steun voor het debat.

De heer Sjoerdsma (D66):

Volledige steun voor het debat, graag voorafgegaan door een brief van de minister.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks maakt zich ook zorgen over de toenemende tweedeling, ook op dit onderwerp. Van harte steun voor beide verzoeken namens GroenLinks.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Steun voor de brief en voor het debat.

De heer Potters (VVD):

Prima om een brief te vragen en daar duidelijkheid over te krijgen. Ik stel voor om begin volgend jaar een AO Integratie in te plannen. Dat lijkt mij iets sneller en zinvoller dan een apart debat.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Met dit onderzoek is bewezen dat minister Asscher Turks-Nederlandse jongeren met het Motivactiononderzoek heeft beschadigd. Het is goed dat wij een plenair debat voeren om hem hierover ter verantwoording te roepen.

Mevrouw Yücel (PvdA):

Het is een heel belangrijk rapport en de PvdA maakt zich daar ook heel veel zorgen over. Veel steun voor een brief en wij voeren ook graag een debat erover. De snelste manier is om in januari een AO Integratie in te plannen. Geen steun voor een debat dat hier ingepland moet worden, wat heel lang gaat duren. Het is zaak dat het snel gebeurt.

De voorzitter:

Mijnheer Van Raak, u hebt geen meerderheid voor het verzoek. Mijnheer Kuzu, de heer Öztürk heeft ook namens u …

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik weet het, maar ik maak even een punt van orde. Mevrouw Yücel heeft aangegeven dat zij het heel belangrijk vindt om hierover een debat te voeren. Is het dan niet mogelijk dat u als tijdelijk Voorzitter dat debat plenair inplant? U kunt daarmee mevrouw Yücel tegemoetkomen en dan kunnen we het debat hier voeren.

De voorzitter:

Volgens mij heeft zij dat niet gezegd. Ik kijk even naar mevrouw Yücel.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Nogmaals, ik dacht dat mevrouw Yücel aangaf dat zij het een belangrijk debat vindt.

Mevrouw Yücel (PvdA):

De PvdA — en mevrouw Yücel — vindt dit zeker een belangrijk debat en een belangrijk onderwerp. Ik zeg dat we dit debat heel snel in een AO Integratie in januari kunnen voeren. Het lijkt mij dat we dat moeten doen en het daarom niet plenair moeten agenderen. Dat vertraagt alleen maar.

De voorzitter:

Steun dus voor het houden van een algemeen overleg, maar niet voor een plenair debat.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben heel blij dat bijna Kamerbreed wordt gezegd dat problemen van integratie en segregatie hier snel besproken moeten worden. Laten wij de minister vragen om heel snel met een brief te komen. Dan gaan wij kijken hoe wij die het best zo snel mogelijk kunnen bespreken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Voortman namens GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben gisteren allemaal kennis kunnen nemen van de gebeurtenissen in Geldermalsen rondom de komst van een asielzoekerscentrum. GroenLinks wil dat aangrijpen om na het kerstreces een debat te voeren met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de sfeer in het land rond de opvang van vluchtelingen.

De heer Sjoerdsma (D66):

Dat is een debat dat mijn fractie volledig kan steunen, gezien alles wat er in Geldermalsen gebeurd is. Het was echt een verschrikkelijke aanval. Mevrouw Voortman vraagt een debat aan met de staatssecretaris van V en J. Dat lijkt mij goed, want het gaat over asielzaken. Het gaat echter ook over de bescherming van onze democratie en ons democratisch besluitvormingsproces. Daarom zou mijn fractie graag ook minister Plasterk erbij hebben. Hij heeft gisteren alle steun toegezegd, maar wat dat precies betekent, blijft in de praktijk heel onduidelijk.

De heer Azmani (VVD):

Het was gisteren in Geldermalsen een vreselijke situatie. Voordat wij een debat voeren, zou ik graag een appreciatie van de regering van dit incident ontvangen. In de berichtgeving van vandaag geven drie wezenlijke regeringsadviesorganisaties — het Sociaal en Cultureel Planbureau, het WODC en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — aan dat Nederland er bedacht op moet zijn dat wij nog meer asielzoekers hierheen krijgen als het asielbeleid in Duitsland wordt aangescherpt. Dat wil ik graag in het debat meenemen en daarom wil ik ook daarop een reactie van de regering hebben. Ik steun het debat dat mevrouw Voortman aanvraagt.

De voorzitter:

Steun voor het debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook de SGP wil dit debat graag steunen. Ik denk dat het goed is om het wat breder te trekken. Het gaat niet alleen om Geldermalsen, maar ook om wat in andere plaatsen aan de orde is geweest. Vanmorgen hebben wij schriftelijke vragen over Geldermalsen ingediend bij de staatssecretaris en de minister van Veiligheid en Justitie. Het gaat ook om het reageren op voorziene dreigingen van geweld. Ik zou graag zien dat die voor het debat worden beantwoord.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van der Staaij. Wij moeten het inderdaad breder trekken. Deze radicalen en extremisten moet je aanpakken. Daarom steunen wij het debat.

De heer Van Raak (SP):

Dit soort geweld bedreigt onze democratie en bedreigt onze rechtsstaat. Dat kunnen wij niet accepteren. Daarom van harte steun, omdat wij hier een grens moeten trekken.

De heer Fritsma (PVV):

Steun voor een brief, waarbij inderdaad wordt aangesloten op de verbreding die de collega's hebben aangeduid, bijvoorbeeld ook met betrekking tot opvanglocaties in Kaatsheuvel en de besluitvorming daaromtrent.

De voorzitter:

U steunt ook het verzoek van mevrouw Voortman?

De heer Fritsma (PVV):

Ik steun het verzoek om een brief.

De voorzitter:

Dus niet het debat. Ik zie dat ik het goed begrijp.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ook ik ben weer enorm geschrokken van wat er gisteren is gebeurd. Daarom steun ik uiteraard het verzoek om een debat.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Het waren gisteravond akelige beelden. Hoezeer je het ook oneens bent met de komst van een asielzoekerscentrum, dat mag nooit gepaard gaan met bedreiging en geweld. Steun voor het verzoek, inclusief de vragen die de heer Azmani net gesteld heeft. Ik zou het ook fijn vinden als in de brief wordt ingegaan op de toezegging die minister Plasterk aan Madeleine van Toorenburg van de CDA-fractie gedaan heeft tijdens het AO Veilige Publieke Taak.

De voorzitter:

Mevrouw Voortman, u hebt een grote meerderheid. Na het reces zullen wij daar rekening mee houden. De heer Sjoerdsma heeft gevraagd om de aanwezigheid van minister Plasterk bij het debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Gelet op het feit dat het onderwerp raakt aan onze waarden en onze democratie en minister Plasterk daar een rol in heeft, heb ik daar geen bezwaar tegen. Het lijkt mij prima.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik vind het heel goed om te horen hoe breed — van links tot rechts — wij veroordelen wat er gisteren in Geldermalsen is gebeurd. Ik kan alle toevoegingen die zijn voorgedragen, ook de toevoeging van de heer Sjoerdsma om minister Plasterk bij het debat te vragen, van harte steunen. Ik zie uit naar het debat.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Sjoerdsma namens D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik kom onbeantwoorde schriftelijke vragen rappelleren. Ik hoop dat u mij toestaat om het iets nader uit te leggen, want ik heb een wat ongewoon verzoek. Ik zou graag de schriftelijke vragen die zijn gesteld aan de ministers van I en M, BuHa-OS en Buitenlandse Zaken vanmiddag voor 16.30 uur ontvangen. De vragen gaan namelijk over een vergunning voor de export van 1.000 ton verarmd uranium naar Rusland. Mijn fractie vindt dit zeer onwenselijk, gezien de huidige geopolitieke situatie. De bezwaarperiode voor de exportvergunning verloopt morgen. Daarom wil ik dat de Kamer er vandaag nog een uitspraak over kan doen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Tot slot geef ik het woord aan de heer De Lange namens de VVD.

De heer De Lange (VVD):

Voorzitter. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het afgelopen halfjaar verzuimd om een rapport te openbaren over grove fouten met een trieste afloop in verzorgingshuis De Golfstroom in Den Helder. Dat konden wij vanmorgen lezen in De Telegraaf. Dat moet anders en dat is tegen de afspraken die zijn gemaakt over openbaring. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel in de Kamer om dit te regelen. Ik vraag in deze regeling om de behandeling van de wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg zo spoedig mogelijk na het kerstreces te agenderen, zodat dit wettelijk verankerd wordt. Daarnaast verzoek ik het kabinet om vóór de eerste regeling na het kerstreces met een brief te komen over deze trieste zaak en uit te leggen waarom het rapport niet openbaar gemaakt is. Deze deadline stel ik zo strak, omdat ik niet wil dat de brief vertragend werkt voor het agenderen van het wetsvoorstel, want wat mij betreft gebeurt dat zo snel mogelijk.

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

De voorzitter:

Het wetsvoorstel is al aangemeld voor plenaire behandeling. Mevrouw Kuiken, ik dacht al: waar blijven de anderen?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Excuus voorzitter, ik steun het voorstel.

De voorzitter:

We zullen er rekening mee houden. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Hiermee zijn we gekomen aan het eind van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.