Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 65

65 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) - 34365 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 december 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 15 december 2015, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34300-VII en 34300-B heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Laatste stand van zaken TSN - 23235-122 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar de beleidstheorie van de Modernisering van Kansspelen en het opstellen van een evaluatiekader - 24557-137 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Digitaal 2017 - 26643-381 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatierapport "DMP bij de tijd" - 27830-166 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Gemeentelijke Gezondheidsdient (GGD) Groningen (in samenwerking met GGD Drenthe en GGD Fryslân) over overlast door houtrook - 28089-30 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 december 2015, over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg - 29282-239 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie ten aanzien van de brand en het daarmee gepaard gaande affakkelen bij Shell in Moerdijk op 11 november 2015 - 29517-106 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse bijdragen aan de EU Battlegroup en de NATO Response Force en de lessen van het VJTF test bed - 29521-306 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieplan Fietsparkeren bij stations - 29984-642 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding WNT-jaarrapportage 2014 - 30111-91 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Thuisfrontcheck veteranen - 30139-154 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen, gedaan tijdens het notaoverleg Veteranen op 26 juni 2015 over PTSS-Protocol, bezwaarschriften BNMO, schadevergoedingsprocedures, intakegesprekken en behandeling en Samenwerking politie - 30139-155 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een schadevergoeding van een Libanonveteraan - 30139-156 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting de dienstverlenende en innovatieve overheid over de periode 2011-2014 - 30985-19 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van het vervolgadviesaanvraag aan de SER over Agenda Stad - 31757-79 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksopzet standaardproducten - 32013-114 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel op 3 en 4 december 2015 - 32317-377 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intermediaire verhuur corporatievastgoed - 32847-210 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid - 33561-23 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vraag van het lid Van Weyenberg over het opzeggen van een aantal payrollmedewerkers bij de NVWA - 33835-19 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen over de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) en over de onderzoeks- en informatieprotocollen - 33997-54 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport "Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers" - 34193-2 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM - 34199-77 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomstperspectief bediening, sluizen en bruggen - 34300-A-56 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten - 34300-X-69 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste bevindingen pilots reservisteninzet - 34300-X-70 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-XIII-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van het gesprek met de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking op 7 september 2015 - 34362-6 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015 - 34366-1 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34365).