Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 33

33 Stemming motie Toekomstagenda mbo

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Toekomstagenda mbo,

te weten:

  • -de nader gewijzigde motie-Kuzu over het tegengaan van moslimhaat in het onderwijs (31524, nr. 270, was nr. 263).

(Zie vergadering van 8 december 2015.)

De voorzitter:

De nader gewijzigde motie-Kuzu (31524, nr. 270, was nr. 263) is in die zin voor de tweede maal nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van Panteia bleek dat 61% van de docenten in het vo uitingen van moslimdiscriminatie waarnam in de klas;

overwegende dat deze zaken burgerschapsontwikkeling van leerlingen ondermijnen en de bestrijding van moslimhaat bemoeilijken;

verzoekt de regering alles in het werk te stellen om moslimhaat binnen het onderwijs tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 271, was nr. 270 (31524).

In stemming komt de voor de tweede maal nader gewijzigde motie-Kuzu (31524, nr. 271, was nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze voor de tweede maal nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.