Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 29

29 Stemmingen moties Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025,

te weten:

 • -de motie-Rog over extra investeringen in kleinschalige seminars en tutoraten (31288, nr. 500);

 • -de motie-Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures (31288, nr. 501);

 • -de motie-Rog over een bredere beschikbaarstelling van de lerarenbeurzen (31288, nr. 502);

 • -de motie-Bruins/Jasper van Dijk over het instemmingsrecht van medezeggenschapsraden bij voorinvesteringen (31288, nr. 503);

 • -de motie-Mohandis/Duisenberg over een experiment "eigen regie bij studiepuntbekostiging" (31288, nr. 504);

 • -de motie-Mohandis/Duisenberg over certificering voor modules (31288, nr. 505);

 • -de motie-Mohandis/Jasper van Dijk over het kunnen laten vervallen van tentamencijfers (31288, nr. 506);

 • -de motie-Mohandis over intensievere regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en hogescholen (31288, nr. 507);

 • -de motie-Jasper van Dijk over een evaluatie van de verschillende bekostigingsmodellen (31288, nr. 508);

 • -de motie-Jasper van Dijk over de financiering van een Chinese dependance van de Rijksuniversiteit Groningen (31288, nr. 509);

 • -de motie-Jasper van Dijk over uitstel van de besluitvorming over de middelen uit het leenstelsel (31288, nr. 510);

 • -de motie-Duisenberg c.s. over de inzet van de extra investeringsmiddelen naar 2025 (31288, nr. 511);

 • -de motie-Bisschop/Bruins over een eenduidiger systeem voor afstemming en financiering van het hoger onderwijs (31288, nr. 512);

 • -de motie-Van Meenen over een andere aanpak van de kwaliteitsafspraken (31288, nr. 513);

 • -de motie-Van Meenen over internationalisering als prioriteit in de investeringsagenda (31288, nr. 514);

 • -de motie-Van Meenen over geen selectie aan de poort bij masteropleidingen op basis van gemiddelde cijfers (31288, nr. 515).

(Zie notaoverleg van 14 december 2015.)

De voorzitter:

De motie-Rog (31288, nr. 501) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten een groot belang hebben bij een stevig matchingsprogramma, zodat zij een realistische en weloverwogen keuze voor een passende studie kunnen maken;

voorts overwegende dat de uitvoering van "studiekeuzechecks" tussen instellingen sterk verschilt, maar uit voorlopige resultaten blijkt dat de aanpak van de Universiteit Utrecht zijn vruchten lijkt af te werpen;

verzoekt de regering, niet pas "over enkele jaren", maar zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de verschillende vormen van studiekeuzecheck en matchingsprocedures, zodat deze straks bij alle hogescholen en universiteiten kwalitatief aan de maat zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 517, was nr. 501 (31288).

De voorzitter:

De motie-Rog (31288, nr. 502) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Rog, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet als een van zijn doelstellingen heeft dat er meer en betere leraren moeten komen in onder meer het hoger onderwijs en dat de lerarenbeurs een van de instrumenten is om dit te bevorderen;

constaterende dat deze lerarenbeurzen nu alleen beschikbaar zijn voor docenten in het bekostigd onderwijs, maar niet voor docenten in het privaat bekostigd onderwijs, zzp'ers of werknemers in het bedrijfsleven die willen doorstromen;

constaterende dat deze lerarenbeurzen ook niet beschikbaar zijn voor docenten die zich zouden willen op- of omscholen, maar die niet bij een onderwijsinstelling in dienst zijn;

tevens overwegende dat in het kader van het belang van een Leven Lang Leren het van belang is dat lerarenbeurzen voor de bovengenoemde groepen worden opengesteld;

verzoekt het kabinet om mogelijk te maken dat ook de docenten in het niet bekostigd onderwijs, zzp'ers en werknemers in het bedrijfsleven die willen doorstromen én docenten die nu niet in dienst zijn bij een onderwijsinstelling, in aanmerking komen voor een lerarenbeurs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 519, was nr. 518 (31288).

De voorzitter:

De motie-Mohandis (31288, nr. 507) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Mohandis en Jadnanansing. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 520, was nr. 507 (31288).

De voorzitter:

De motie-Bisschop/Bruins (31288, nr. 512) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de financiering van hoger onderwijs en onderzoek in de afgelopen jaren een stapeling aan systemen is ontstaan, waaronder de prestatieafspraken, de topsectoren en de implementatie van de nationale wetenschapsagenda;

constaterende dat deze stapeling tot ondoorzichtigheid en extra lastendruk kan leiden voor instellingen, terwijl deze systemen deels dezelfde doelstelling hebben;

verzoekt de regering, in samenspraak met koepelorganisaties te verkennen hoe stapeling van systemen kan worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 521, was nr. 512 (31288).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Rog stel ik voor, zijn nader gewijzigde motie (31288, nr. 519, was nr. 518) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Mohandis verzoekt, zijn aangehouden motie op stuk nr. 505 in stemming te brengen.

In stemming komt de motie-Rog (31288, nr. 500).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog (31288, nr. 517, was nr. 501).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Jasper van Dijk (31288, nr. 503).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Duisenberg (31288, nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Duisenberg (31288, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Jasper van Dijk (31288, nr. 506).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mohandis/Jadnanansing (31288, nr. 520, was nr. 507).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 508).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 509).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 510).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duisenberg c.s. (31288, nr. 511).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bisschop/Bruins (31288, nr. 521, was nr. 512).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31288, nr. 513).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31288, nr. 514).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31288, nr. 515).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.