Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 60

60 Stemming motie begroting Infrastructuur en Milieu

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016,

te weten:

  • -de motie-Visser over opheffing van de grondslag voor gemeentelijke milieuzones (34300-XII, nr. 19);

  • -de motie-Hoogland/Van Tongeren over een verbod op het verwijderen van een roetfilter (34300-XII, nr. 29).

(Zie vergadering van 29 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Visser (34300-XII, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse gemeenten op basis van het verkeersreglement zijn overgegaan tot de instelling van gemeentelijke milieuzones;

constaterende dat in de Autobrief 2 wordt gesteld dat het kabinet niet wil dat gemeenten hun toevlucht moeten nemen tot zwaar geschut als milieuzones;

overwegende dat milieuzones daarmee vooral een last zijn voor burgers en ondernemers die niet weten waar ze met welke auto mogen rijden;

verzoekt de regering, de grondslag voor gemeentelijke milieuzones ten behoeve van personenauto's in het verkeersreglement op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 19 (34300-XII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Visser (34300-XII, nr. 64, was nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Van Vliet, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/Van Tongeren (34300-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Nu de motie-Visser op stuk nr. 19 is aangenomen, zou mijn fractie graag van het kabinet een brief krijgen, waarin het aangeeft wat het met deze motie gaat doen. We ontvangen deze brief het liefst binnen een week. In de brief willen we ook graag opgenomen hebben wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de levensverwachting van de mensen in de wijken die het betreft. Ook willen we graag opgenomen hebben wat het nationale belang is van het beletten van gemeenten om de volksgezondheid van hun inwoners te beschermen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Ik wil graag dat in diezelfde brief wordt opgenomen hoe snel de motie uitgevoerd kan worden.

De voorzitter:

Dank u wel. We gaan snel verder met stemmen, want ik heb ook nog een speech voor u. We moeten een beetje opschieten.