Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 59

59 Stemming motie Grondstoffen en afval

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval,

te weten:

  • -de motie-Dik-Faber over een doelstelling van 85% retourname (30872, nr. 192).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (30872, nr. 192) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de retourpremie zou moeten leiden tot een vergelijkbare reductie van het zwerfafval en een vergelijkbare verbetering van recycling als uitbreiding van het statiegeld;

verzoekt de regering, als doel voor de retourpremie te stellen dat dit bij de landelijke uitrol moet leiden tot 85% retourname van kleine PET-flesjes en in de evaluatie een milieueffectenanalyse te doen met inbegrip van de gevolgen voor het zwerfafval,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 203, was nr. 192 (30872).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber (30872, nr. 203, was nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.