Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 47

47 Stemmingen moties Ggz

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ggz,

te weten:

  • -de motie-Siderius over een pas op de plaats maken met de afbouw van bedden (25424, nr. 295);

  • -de motie-Siderius over borgen van de samenwerking tussen grote instellingen en kleine zorgaanbieders die verder voldoen aan alle daarvoor geldende eisen (25424, nr. 296).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Siderius (25424, nr. 295) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens een meerderheid van de werknemers van ggz-instellingen de afbouw van bedden in een onverantwoord tempo gaat;

constaterende dat op grote schaal de normen voor wachttijden in de ggz overschreden worden;

constaterende dat er toenemende signalen zijn dat het extramurale ggz-zorgaanbod onvoldoende is;

verzoekt de regering, een pas op de plaats te maken met de afbouw van bedden totdat de extramurale ggz-voorzieningen op orde zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 299, was nr. 295 (25424).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Siderius (25424, nr. 299, was nr. 295).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Siderius (25424, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.