Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 50

50 Stedelijke vernieuwing

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Stedelijke vernieuwing,

te weten:

  • -de motie-Bashir over de afbakening van het budget voor leefbaarheid (30136, nr. 45).

(Zie vergadering van 10 december 2015.)

De voorzitter:

De motie-Bashir (30136, nr. 45) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat woningcorporaties een belangrijke taak vervullen bij het leefbaar houden van de buurt, onder meer door het hebben van een huismeester;

constaterende dat bij de verhoging van het budget per verhuureenheid voor leefbaarheid in de motie Monasch/ Schouten aangesloten is bij de berekening van de uitgaven aan leefbaarheid door de instituten ABF en Companen in de Volkshuisvestelijke prestaties woningcorporaties 2013;

constaterende dat in de onlangs gepubliceerde aanpassing van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting een definitie opgenomen is die niet aansluit bij de berekening waarop eerder genoemde motie gebaseerd is;

verzoekt de regering om bij de afbakening van het budget voor leefbaarheid van €125 per verhuureenheid aan te sluiten bij de afbakening, zoals gebruikt bij de Volkshuisvestelijke prestaties woningcorporaties en de Verantwoordingsinformatie (dVi) van CorpoData die hieraan ten grondslag liggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46, was nr. 45 (30136).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bashir (30136, nr. 46, was nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Klein, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.