Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 58

58 Stemming motie renovatie Binnenhof

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de renovatie van het Binnenhof,

te weten:

  • -de motie-Krol over de mogelijkheden van nieuwbouw op de plaats van het "hotel" (34293, nr. 11).

(Zie vergadering van 10 december 2015.)

De voorzitter:

De motie-Krol (34293, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Binnenhofcomplex wordt gerenoveerd;

overwegende dat dit een uitgelezen kans is om te kiezen voor nieuwbouw in plaats van renovatie van het gedeelte van de Tweede Kamer aangeduid met "Hotel" (boven Nieuwspoort), mits dit geen meerkosten met zich meebrengt;

overwegende dat daardoor meer en efficiëntere werkruimte ontstaat;

roept de regering op, onderzoek te doen naar de mogelijkheden van nieuwbouw op de plaats van het huidige gedeelte van de Tweede Kamer aangeduid met "Hotel", daarbij expliciet de meer- of minderkosten te vermelden en de Kamer hierover uiterlijk in maart 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 11 (34293).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (34293, nr. 15, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.