Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over rechtshulp, te weten:

- de motie-Kuijper c.s. over een uurvergoeding van ƒ 210 (27400 VI, nr. 75);

- de motie-De Wit over de verhoging van de uurvergoeding (27400 VI, nr. 76);

- de motie-O.P.G. Vos over separate trajecten voor tariefsverhoging en kwaliteitsborging (27400 VI, nr. 77);

- de motie-Ross-van Dorp over een experiment met een juridisch loket (27400 VI, nr. 78).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-De Wit (27400-VI, nr. 76) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale advocatuur een maatschappelijk belangrijke functie vervult in het verlenen van kwantitatief goede rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen;

overwegende dat de regering heeft aangekondigd het uurtarief met betrekking tot de gefinancierde rechtsbijstand per 1 januari 2002 te verhogen tot ƒ 180;

overwegende dat de beroepsgroep zelf werkbare initiatieven heeft ontplooid om tot een objectieve kwaliteitstoets te komen, in het bijzonder via de Stichting kwaliteitsinitiatieven in de rechtshulp;

verzoekt de regering, verhoging van de uurvergoeding niet afhankelijk te maken van tevoren bepaalde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (27400-VI).

De motie-Ross-van Dorp (27400-VI, nr. 78) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand aan herziening toe is;

overwegende dat een oproep gedaan is aan alle partijen betrokken bij de gefinancierde rechtsbijstand om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de toekomst van het stelsel en deze bijdrage onmisbaar wordt geacht voor de besluitvorming rond de toekomst van het stelsel;

overwegende dat in dit kader experimenten van nut kunnen zijn;

van oordeel dat de uitkomsten van een experiment met een Juridisch loket zoals voorgesteld door Bureaus rechtshulp, de advocatuur en consumentenorganisaties van grote waarde zullen zijn voor het te voeren gemeen overleg over de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand;

verzoekt de regering om te bevorderen dat dit experiment met het Juridisch loket, zoals neergelegd in het gezamenlijk voorstel van de aanbieders van gefinancierde rechtshulp, tot uitvoering kan komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Ross-van Dorp, O.P.G. Vos, Rabbae en Dittrich.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 81 (27400-VI).

In stemming komt de motie-Kuijper c.s. (27400-VI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Wit (27400-VI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-O.P.G. Vos (27400-VI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken en de motie niet is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ross-van Dorp c.s. (27400-VI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven