Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het landen- en asielbeleid, te weten:

- de motie-Rouvoet/Hoekema over een vertrekmoratorium (19637, nr. 597);

- de motie-De Wit over opschorting van de terugkeer (19637, nr. 598).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rouvoet/Hoekema (19637, nr. 597).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (19637, nr. 598).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven