Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27764).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 4, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 4 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 4, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 4, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven