Aan de orde is de eindstemming over het wetsvoorstel Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering Poortwachter) (27678).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de door de regering op stuk nr. 26 voorgestelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Harrewijn (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie zal voor de Wet verbetering poortwachter stemmen, maar zij wil dat niet doen zonder het afleggen van een stemverklaring. Dat heeft te maken met de aanneming van het amendement van de heer Wilders en de zijnen, waarin de ontslagbescherming bij ziekte wordt afgezwakt. Dat amendement maakt nu tegen onze zin deel uit van de wet. Overigens zitten er veel verbeteringen in de wet. Deze maken het waard om voor de wet te stemmen. Wij willen daarom laten aantekenen dat de fractie van GroenLinks geacht wil worden tegen artikel 3 onderdeel E van deze wet te hebben gestemd. Wij zullen voor het overige voor de wet stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de SP-fractie tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven