Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over chloorthalonil, te weten:

- de motie-Geluk c.s. over van rechtswege toegelaten middelen (21677, nr. 61);

- de motie-Feenstra over relevante beslismomenten (21677, nr. 62, herdruk).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Geluk c.s. (21677, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. Aangezien de vergadering voltallig is, is deze motie ingevolge artikel 72 van het Reglement van Orde niet aangenomen.

In stemming komt de motie-Feenstra (21677, nr. 62, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven