Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over privatisering van de energiedistributiesector, te weten:

- de motie-M.B. Vos/Van den Akker over regels inzake bepaling van winst (27250, nr. 46);

- de motie-M.B. Vos/Van den Akker over de tweejaarlijkse rapportage (27250, nr. 47).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De voorzitter:

De motie-M.B. Vos/Van den Akker (27250, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, om artikel 9, Bepaling van winst, zodanig aan te passen dat het bestuur niet alleen 'de bevoegdheid', maar ook 'de plicht' krijgt om een voorziening te treffen ter financiering van investeringen die zij noodzakelijk acht voor de uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerder,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 48 (27250).

In stemming komt de gewijzigde motie-M.B. Vos/Van den Akker (27250, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Van den Akker (27250, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven