Aan de orde is de eindstemming over het wetsvoorstel Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27665).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de door de regering op stuk nr. 26 voorgestelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven