Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over warmtekrachtkoppeling, te weten:

- de motie-Van den Akker/M.B. Vos over een plan van aanpak (26463, nr. 102);

- de motie-Van den Akker-M.B. Vos over een ambtshalve wijziging van de Tarievencode (26463, nr. 103).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Van den Akker/M.B. Vos (26463, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Akker/M.B. Vos (26463, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven