Aan de orde zijn de herstemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over MKZ/veemarkten, te weten:

- de motie-Atsma c.s. over strikte voorwaarden voor veemarkten (27622, nr. 68);

- de motie-Van der Vlies c.s. over regio's t.b.v. het verzamelen van kalveren (27622, nr. 69);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over aanpak in EU-verband van het verzamelen en verplaatsen van dieren (27622, nr. 71).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (27622, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Omdat iedereen de presentielijst heeft getekend, zijn alle 150 leden aanwezig. Deze stemverhouding betekent dat 75 leden voor de motie hebben gestemd en 75 ertegen. Aangezien de stemmen wederom staken, is de motie niet aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (27622, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat zich hierbij dezelfde stemverhouding voordoet, zodat de stemmen wederom staken en de motie niet is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (27622, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat zich hierbij dezelfde stemverhouding voordoet, zodat de stemmen wederom staken en de motie niet is aangenomen.

Naar boven