Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de kilometerheffing, te weten:

- de motie-Van der Steenhoven over de effectiviteit van het gewijzigde Bereikbaarheidsoffensief Randstad (27455, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven