Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de NS, te weten:

- de motie-Rosenmöller c.s. over de punctualiteit (27400 XII, nr. 77);

- de motie-Van Bommel over de spoorveiligheid (27400 XII, nr. 78).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Rosenmöller c.s. (27400-XII, nr. 77) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het overgangscontract tussen overheid en de NS een punctualiteit is afgesproken van 88%;

constaterende dat in het eerste kwartaal van 2001 sprake was van een punctualiteit van 83,3% en dit in het tweede kwartaal verder is gedaald naar 81%;

overwegende dat de NS een zomerdienstregeling heeft gepresenteerd waarin van 16 juli tot 2 september dagelijks 300 treinen uit de dienstregeling worden geschrapt;

spreekt als haar mening uit dat het structureel schrappen van treinen na 2 september niet langer acceptabel is;

verzoekt de minister, bij de NS aan te dringen op een verbeterplan:

  • - gericht op operationalisering van de normale dienstregeling vanaf 2 september;

  • - waarin maatregelen zijn opgenomen die zullen leiden tot een verbetering van de punctualiteit met als uitgangspunt de 88% uit het overgangscontract,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (27400-XII).

In stemming komt de gewijzigde motie-Rosenmöller c.s. (27400-XII, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (27400-XII, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven