Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27780),

- over:

- de motie-Rietkerk c.s. over het onderzoek naar knelpunten in socialezekerheidsregelingen (27780, nr. 5);

- de motie-Rietkerk/Schreijer-Pierik over het noodfonds voor MKZ-gedupeerden (27780, nr. 6).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bolhuis (stuk nr. 3, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 3 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schreijer-Pierik (stuk nr. 4, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 4 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 10.1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bolhuis (stuk nr. 3, I) en het amendement-Schreijer-Pierik (stuk nr. 4, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10.2 t/m 13.4 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 13.5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bolhuis (stuk nr. 3, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 13.6 t/m 15.2 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 15.3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Schreijer-Pierik (stuk nr. 4, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15.4 t/m 16.9, de begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (27780, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rietkerk/Schreijer-Pierik (27780, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven