Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over administratievelastendruk, te weten:

- de motie-Ravestein c.s. over een actieplan tot verlaging van de administratieve lasten (24036, nr. 224).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Ravestein c.s. (24036, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven