Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Successiewet, te weten:

- de motie-Giskes c.s. over de meeropbrengsten (27789, nr. 2);

- de motie-Giskes over neutraliteit ten opzichte van de persoon van de verkrijger (27789, nr. 3);

- de motie-De Vries over uitgangspunten voor modernisering (27789, nr. 4);

- de motie-Bolhuis over de langstlevende partner (27789, nr. 5).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw De Vries stel ik voor, haar motie op stuk nr. 4 aan te houden, op verzoek van de heer Bolhuis stel ik voor, zijn motie op stuk nr. 5 aan te houden en op verzoek van mevrouw Giskes stel ik voor, haar motie op stuk nr. 3 aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (27789, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven